BIBLIOTEKA:   O nas |  Ksiegozbiór |  Godziny otwarcia |  Oferta czasopism |  Darmowy internet |  Galeria   
KATALOGWYDARZENIAO NASKONTAKT

SZUKAJ W KATALOGU

W zwiazku z wprowadzeniem nowego, elektronicznego systemu wypożyczeń dostęp do konta użytkownika wymaga wprowadzenia nowego loginu i hasła użytkownika. W celu jego uzyskania oraz informacji o nowych funkcjonalnościach systemu prosimy o kontakt z Biblioteką Suską. Baza katalogowa dostępna jest bez konieczności logowania po naciśnięciu zakładki "KATALOG" w górnej części naszej strony.

POMOC
  Czyli najczęściej zadawane pytania
KONTAKT
 Mój stan   bibliotekasuska - Skype
sucha@bibliotekasuska.pl
(33) 874-22-47
 REGULAMIN

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

§ 1
Biblioteka Suska im. dr Michała Żmigrodzkiego jest biblioteką publiczną miasta Sucha Beskidzka i Powiatu Suskiego. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury .

§ 2
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dotyczących miasta Sucha Beskidzka i powiatu suskiego;
- obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie systemu wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;
- organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzacja książki
i czytelnictwa;
- opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej ziemi suskiej, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym;
- udzielanie pomocy merytorycznej gminnym bibliotekom publicznym powiatu suskiego.

§ 3
Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają wszystkie osoby fizyczne oraz prawne (instytucje) bez jakichkolwiek ograniczeń.

§ 4
Zbiory Biblioteki Suskiej są udostępniane:
• na miejscu (prezencyjnie),
• poza Bibliotekę (wypożyczenia na zewnątrz),
• w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
• w formie kserokopii (wybrane fragmenty wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych)

§ 5
1. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się po wypełnieniu i podpisaniu zobowiązania ( na podstawie właściwego dokumentu ze zdjęciem i adresem zamieszkania), na jego podstawie zakładane jest konto Użytkownika. W przypadku osób niepełnoletnich deklarację wypełniają rodzice lub ich prawni opiekunowie.
2. W Wypożyczalni Głównej Biblioteki Suskiej korzystanie z księgozbioru warunkuje oprócz zobowiązania otrzymanie karty bibliotecznej. Karta biblioteczna wydawana jest bezpłatnie i pozostaje własnością Biblioteki Suskiej. W przypadku wyrejestrowania się z biblioteki karta podlega zwrotowi. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty Użytkownik, po złożeniu oświadczenia według załącznika nr 1 do Regulaminu, otrzymuje duplikat. Za duplikat karty uiszcza opłatę w wysokości określonej w zarządzeniu Dyrektora Biblioteki Suskiej dotyczącym Wykazu opłat bibliotecznych.
3. O zagubieniu lub zniszczeniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie powiadomić Bibliotekę.
4. Zabrania się udostępniania karty osobom trzecim. Udostępnienie karty bibliotecznej innej osobie jest równoznaczne z wzięciem przez właściciela odpowiedzialności za wypożyczone na nią materiały.
5. Konto czytelnicze otwarte na podstawie deklaracji podlega prolongacie raz w roku natomiast w przypadku Wypożyczalni Głównej Biblioteki Suskiej prolongata dokonuje się automatycznie po wypożyczeniu pierwszej książki w danym roku kalendarzowym.
6. W związku z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) w chwili składania deklaracji Użytkownicy wyrażają również zgodę na wykorzystanie danych w celach statystycznych oraz sprawach związanych ze zwrotem wypożyczanych materiałów i w celach marketingowych. Użytkownik ma zakładany również indywidualny profil w elektronicznym katalogu i bazie danych biblioteki. Konto Użytkownika jest zabezpieczone hasłem. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie swojego konta bibliotecznego osobom trzecim.
7. Użytkownik biblioteki jest zobowiązany zawiadomić Bibliotekę o wszelkich zmianach danych zawartych w zobowiązaniu. Za szkody wynikające z niedopełnienia tego zobowiązania odpowiada użytkownik.

§ 6
Użytkownicy korzystający ze zbiorów Biblioteki Suskiej ponoszą pełną odpowiedzialność za zagubienie lub zniszczenie powierzonych im dokumentów i materiałów bibliotecznych. Istniejące uszkodzenia należy zgłaszać w chwili wypożyczania bibliotekarzowi dyżurującemu w agendzie.

II. UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE ZBIORÓW (CZYTELNIA)

§ 7
W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Bibliotekę szczegółowej ewidencji statystycznej wypożyczeń każdy z Użytkowników korzystających ze zbiorów Biblioteki na miejscu (w czytelniach) powinien wpisać się do Rejestru odwiedzin w czytelni.
§ 8
Wszystkie dokumenty własne wnoszone do czytelni, w tym również dokumenty wypożyczone w innych agendach Biblioteki, Użytkownik powinien zgłosić bibliotekarzowi dyżurującemu.

§ 9
Wybrane pozycje, lub dokumenty poświęcone określonej tematyce, Użytkownicy otrzymują od bibliotekarza dyżurującego.

§ 10
Dokumenty zgromadzone i przechowywane w księgozbiorach podręcznych jak również numery bieżące czasopism nie są przeznaczone do wypożyczania poza Bibliotekę.


III. WYPOŻYCZANIE POZA BIBLIOTEKĘ

§ 11
Wszyscy Użytkownicy Biblioteki Suskiej mają prawo wypożyczania do domu części zbiorów nie objętych szczególnymi ograniczeniami regulaminowymi.

§ 12
Ilość jednorazowo wypożyczanych dokumentów bibliotecznych określa dyrektor instytucji. Jednakże można wypożyczyć nie więcej niż 5 woluminów jednorazowo.

§ 13
Instytucjom wypożycza się dokumenty do prac związanych tematycznie z ich działalnością lub do celów ekspozycyjnych po przedłożeniu pisemnej prośby potwierdzonej przez kierownika zakładu oraz po wypełnieniu rewersu. Decyzję o wypożyczeniu dokumentów podejmuje Dyrektor Biblioteki Suskiej. Wypożyczone pozycje powinny zostać zwrócone w terminie określonym przez Bibliotekę Suską, osobiście przez pracownika upoważnionego.

§ 14
Zbiory biblioteczne, oprócz czasopism, udostępnia się na okres jednego miesiąca. Czasopisma będące w Czytelni biblioteki, po ukazaniu się kolejnego numeru, wypożycza się na okres 7 dni. Czasopisma oprawne wypożycza się na warunkach określonych dla książek. Użytkownik może uzyskać 3 razy prolongatę terminu zwrotu dokumentów, w tym czasopisma na kolejne 7 dni (osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) jeżeli na posiadane przez niego pozycje nie złożono zamówień. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym Użytkownik miał obowiązek oddać w Bibliotece wypożyczane pozycje. W wyjątkowych przypadkach Biblioteka Suska może zażądać zwrotu dokumentów przed upływem terminu wypożyczenia. Użytkownik za pomocą bibliotecznego konta internetowego może dokonywać rezerwacji książek online. Na prośbę Użytkownika Biblioteka może również rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Użytkowników.

§ 15
W przypadku nie dotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych od Użytkowników pobiera się karę pieniężną w wysokości ustalonej aktualnym zarządzeniem Dyrektora Biblioteki Suskie dotyczącym Wykazu opłat bibliotecznych. Upomnienie Użytkownika listem poleconym lub pocztą elektroniczną jest równoznaczne z czasowym zawieszeniem jego prawa do korzystania z Biblioteki. Użytkownik pokrywa koszty korespondencji w sprawie zwrotu dokumentów bibliotecznych. W przypadku nie zastosowania się do powyższych rygorów Użytkownik może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki, natomiast Biblioteka Suska w celu wyegzekwowania swoich roszczeń może, w sposób przewidziany prawem wystąpić na drogę sądową.

§ 16
W przypadku zgubienia lub zniszczenia powierzonego Użytkownikowi dokumentu, formę naprawienia szkody określa dyrektor Biblioteki Suskiej. Przewiduje się: odkupienie dzieła identycznego do zagubionego, zakupienie wydawnictwa wskazanego przez Bibliotekę Suską, lecz o wartości nie niższej od aktualnej wartości dokumentu zagubionego, przyjęcie książki lub dokumentów zaproponowanych przez Użytkownika pod warunkiem ich przydatności w zbiorach, pokrycie kosztów naprawy książki z oprawą włącznie, wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości aktualnej ceny księgarskiej lub antykwarycznej zagubionego dokumentu.

UWAGA ! Zwrócony egzemplarz, zniszczony lub odnaleziony, pozostaje własnością Biblioteki a poniesione przez Użytkownika koszty z tytułu jego naprawy lub zagubienia nie podlegają zwrotowi.

§ 17
Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się dokumentów udostępnianych w czytelniach oraz przechowywanych w księgozbiorach podręcznych agend. Ograniczenia powyższe dotyczą w szczególności: starych druków, rękopisów, rycin, map, druków ulotnych, mikrofilmów, dokumentów życia społecznego, dzieł kosztownych i trudnych do nabycia, rzadkich wydawnictw leksykograficznych (encyklopedii, słowników, leksykonów), czasopism i wydawnictw ciągłych, dzieł wymagających konserwacji i naprawy introligatorskiej. Kierownik agendy w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od sformułowanej powyżej zasady.

IV. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

§ 18
Biblioteka Suska umożliwia Użytkownikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych w drodze tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych. Użytkownik zainteresowany tą formą usługi może złożyć zamówienie na poszukiwane przez siebie dokumenty w Wypożyczalni Biblioteki Suskiej. Sprowadzone tą drogą pozycje są udostępniane wyłącznie na miejscu w Czytelni. W uzasadnionych przypadkach Użytkownik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu dokumentów wypożyczonych z innych bibliotek krajowych, co najmniej na tydzień przed upływem terminu zwrotu.
Użytkownik pokrywa koszty przesyłki sprowadzonych dzieł (w obydwie strony) oraz koszty związane z korespondencją (w tym telefoniczną i telefaksową).

V. REPROGRAFIA

§ 19
Z materiałów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Suskiej oraz dzieł sprowadzonych
z innych bibliotek Czytelnicy mogą wykonywać odbitki kserograficzne za cenę ustaloną aktualnym zarządzeniem Dyrektora Biblioteki dotyczącym Cennika usług reprograficznych.

UWAGA ! Nie wykonuje się kserokopii całych dokumentów (wydawnictw zwartych). Wynoszenie materiałów bibliotecznych przeznaczonych do korzystania na miejscu poza teren Biblioteki w celu wykonania kserokopii jest niedozwolone.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20
Każda z agend niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu może posiadać za zgodą Dyrektora Biblioteki Suskiej szczegółowe przepisy udostępniania dostosowane do rodzaju przechowywanych dokumentów oraz trybu obsługi Użytkowników.

§ 21
Czas otwarcia agend i filii reguluje oddzielne zarządzenie Dyrektora Biblioteki Suskiej podane z wyprzedzeniem do wiadomości publicznej. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biblioteki Suskiej może podjąć decyzję o czasowym zamknięciu niektórych agend lub filii bibliotecznych. O wszelkich zmianach dotyczących zmiany czasu pracy jednostek organizacyjnych Biblioteki Suskiej dyrekcja uprzedza Użytkowników osobnym zawiadomieniem.

§ 22
Ze skargami i wnioskami czytelnicy mogą zwracać się do Dyrektora Biblioteki Suskiej.

§ 23
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 19 września 2011 r.

BIBLIOTEKA SUSKA
ul. Piłsudskiego 23
34-200 Sucha Beskidzka
tel. +48 33 874-22-47
sucha@bibliotekasuska.pl
www.bibliotekasuska.pl


GODZINY OTWARCIA:
Obowiązują w czasie epidemii COVID-19
wypożyczalnia / biblioteka młodych
poniedziałek 11.30-17.30
wtorek 10.00-16.00
środa 11.30-17.30
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-16.00
administracja
poniedziałek 07.30-15.30
wtorek 07.30-15.30
środa 07.30-15.30
czwartek 07.30-15.30
piatek 07.30-15.30
 
filia przy szpitalu rejonowym
Filia nieczynna w czasie epidemii COVID-19
filia Zasypnica
Filia nieczynna w czasie epidemii COVID-19


KATALOGWYDARZENIAO NASKONTAKT

 

 

BIBLIOTEKA | KATALOG | WYDARZENIA | KONTAKT | BIBLIOTEKI W POWIECIE
Copyright © 2009-2010 Biblioteka Suska